Regulamin

12 Maj

REGULAMIN PENSJONATU

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to
bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na
zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Pensjonat prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych.
2. Klienci pensjonatu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień
niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach
wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów
pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
4. Opłaty za zakwaterowanie w pensjonacie oraz wyżywienie określa „Cennik usług pensjonatu”
stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z
ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00
prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
6. Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego
pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem
z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87
poz.960).
7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych
gości naszego pensjonatu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry
dziękujemy za wyrozumiałość.
8. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu
wyjazdu.
9. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia
przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany
w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa
termin najmu pokoju. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w
przypadku braku wolnych miejsc
10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego
celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej.
Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w
nich mienie.
11. Klient pensjonatu przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować
wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź
pracownikom pensjonatu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć
założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego
właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w pensjonacie.
12. Za pobyt psa w pensjonacie pobiera się opłatę w wysokości określonej przez „Cennik usług
pensjonatu”. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z pracownikiem pensjonatu.
13. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
14. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy z Państwa
otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie
ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.
15. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po
uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa pensjonatu i w granicach czasowych określonych tą
zgodą.
16. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu
kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po
opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami
naprawy.
17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w
pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych,
przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia
pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
18. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia
zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji
stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości do 40% ogólnej kwoty zamówienia.
19. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu
20. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli
odwołanie nastąpiło na 7 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie
informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy
zwrotów.
21. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup szkolnych , zakładowych ,
kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej
usługi.
22. W obiekcie zabronione jest:
– zakłócanie spokoju, Np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody
kierownictwa,
– zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w pokojach bez
zgody kierownictwa
– zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego
pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego
świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
– zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
– palenie tytoniu na terenie obiektu
24 . Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .
25. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu
bez zwrotów kosztów.
26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego
koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te
przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.
27. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących
co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu
meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie
informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie
zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
28. Regulamin pensjonatu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej www.pensjonatconstans.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się
przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach
gościnnych.
Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka
i obowiązuje od dnia 1 lipca 2010 r.